அறிவு வழியில் செல்பவன்
உலகம் முழுவதும் புகழ் பெறுவான்.

- காண்டேகர்