மன உறுதி இல்லாதவனுடைய உள்ளம்
குழம்பிய ஒரு கடலுக்கு சமமானது.

- பாரதியார்