உபகாரம் செய்வதற்கு செலவு ஒன்றுமில்லை.
ஆனால் அதைக் கொடுத்து அனைத்தும் வாங்கலாம்.

-மாண்டேகு