அடக்கம் என்பது தன்னைத்தானே 
சரியாக மதிப்பிட்டுக் கொள்வதாகும்.

- ஸபர்ஜியன்