செத்த பிறகுதான் புகழ் வருமென்றால்
அதைப்பற்றி ஒன்றும் அவசரமில்லை.

- மார்ஷியல்