நம் வாழ்வில் கிடைக்க முடியாத பெரும் செல்வம்
நாம் வீணாக கழிக்கும் ஒவ்வொரு வினாடியும் தான்.

-கார்ல் மார்க்ஸ்