மடையர்களுடைய அகராதியில் தான்
இயலாது என்ற சொல்லைக் காண முடியும்.

- நெப்போலியன்