வேகமாக ஓடுபவர்கள் தடுக்கி விழுவார்கள்.
அறிவோடு மெதுவாகச் செல்லவேண்டும்.

- ஷேக்ஸ்பியர்