முக்கியமானது எது?
நாம் எண்ணுவது எது, அறிவது எது, நம்புவது எது என்பதல்ல.
செய்வது எது என்பதொன்றே மிக முக்கியமானதாகும்.

-ஜான் ரஸ்கின்