வாய்மை, வாசல் கதவின் இடுக்கு வழியாகக் கூட
உள்ளே நுழைந்துவிடும் வலிமையுடையது .

-ஜோஷ் பில்லிங்க்ஸ்