ஒரு பெண்ணின் தலையை அவள் இதயம் ஆளும்;
ஆணின் இதயத்தை தலை ஆளும்.

-பிலெஸ்சிங்டன் சீமாட்டி