உங்களிடம் ஆலோசனைக் கேட்க வருபவன்
நீங்கள் அவனைப்  புகழ்ந்து பேசவே விரும்புகிறான்.

- செஸ்டர் பீல்ட்