தயங்குபவனுக்கு
அதிகாரம், செல்வம், புகழ், வெற்றி
போன்றவைகள் கிட்டாது.

- எமெர்சன்