வறுமையிலிருந்து
செழுமைக்குப் போகும்
பிரயாணம் கடினம்;
திரும்பி வருவது சுலபம்.

-ஜப்பான் பழமொழி