சுவர்களைக் கட்டாதீர்கள்;
பாலங்களைக் கட்டுங்கள்.

-ஓர் அறிஞர்