கீழே விழுந்தவனைப் பார்த்து சிரிக்காதீர்கள்.
உங்கள் வாழ்வும் வழுக்கல் நிறைந்தது தான்.

-ஜப்பான் பழமொழி