மடையன் அலைவான்;
புத்திசாலி பயணம் செய்வான்.

- இத்தாலியப் பழமொழி