பகலவன் மறைந்ததற்காக அழுதால்
நட்சத்திரங்களைக் காண முடியாது.

- தாகூர்