மூவர் ஓர் இரகசியத்தை காக்க முடியுமென்றால்
இருவர் இறந்திருக்க வேண்டும்.

- பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்