சிரித்த முகம் இல்லாதவன்
கடை வைக்கக் கூடாது.

- சீனப் பழமொழி