சந்தோசம் வரும் போது
அதைப் பற்றி சிந்தனை செய்யாதே;
அது போகின்ற போது
அதைப் பற்றிய சிந்தனை செய்.

- அரிஸ்டாட்டில்