நாம் இறந்து போனவர்களின் வழித் தோன்றல்கள்.
வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களின் கூட்டாளிகள்.
இனி பிறக்கப் போகின்றவர்களின் பாதுகாவலர்கள்.

- எத்மோன் அபு