நாம் எதிர்பாராதது நடக்கும்போது
அதற்கு நம்மைப் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளும்
கலையே வாழும் கலை.

-எலினார் வுட்