அனுபவம் என்பது
பெரிதாக ஒன்றும் கிடையாது.
எல்லாவற்றையும் இழந்த பிறகு
எஞ்சி நிற்பதே.

-கண்ணதாசன்