சவால்கள் வரும்போது தான்
நீங்கள் நினைத்திராத திறமைகள்
உங்களிடம் ஒளிந்திருப்பதை உணர்வீர்கள்.

- டாரா ஆல்பர்ட்