எந்தத் தடையுமே இல்லாமல்
ஒரு பாதை செல்கின்றது என்று சொன்னால்
அது எங்கேயும் போகவில்லை என்று தான் அர்த்தம்.

-பிராங்க்ளின்