தந்திரங்களை
பத்து வருடங்களுக்கு  ஒரு முறை
மாற்றிக்கொண்டு இருப்பவனால் தான்
எப்போதும் தலைவனாக இருக்க முடியும்.

-நெப்போலியன்