ஒவ்வொரு பிச்சைக்காரனும்
எவனோ ஒரு அரசனின் வழி வந்தவன்;
ஒவ்வொரு அரசனும்
ஒரு பிச்சைக்காரன் வழி வந்தவனே.

-பிரிட்டிஷ் பழமொழி