சுகம் மட்டுமே பெற நினைப்பவன்
சாகும்வரை ஏழையாகத் தான் இருப்பான்.

-விக்டர் ஹியூகோ