எஜமானனுக்கு கடன்கள் ஏறிவிட்டால்
வேலைக்காரர்கள் திருடர்கள் ஆவார்கள்.

-ஜார்ஜ் சாவா