தன் விருப்பப் படி நடந்து கொள்ளும் வசதி வரும்போது தான்
மனிதனின்  கஷ்டங்கள் ஆரம்பமாகின்றன.

-டி.எச். ஹக்ஸ்லி