வெள்ளைப் பூண்டு தாயை விட நல்லது செய்யும்;
கடுக்காய் நூறு தாய்க்குச் சமம்.

-தெலுங்குப் பழமொழி