மேலே ஏறும்போது சந்திப்பவர்களிடம்
இனிமையாகப் பழகுங்கள்;
ஏனெனில் கீழே இறங்கும் போதும்
அவர்களைத் தான் நீங்கள் சந்திப்பீர்கள்.

- மிஸ்னர்