கடவுள் எந்தக் கடமையையும்
செய்வதற்குரிய நேரமளிக்காமல் சுமத்துவதில்லை.

- ரஸ்கின்