வேலைக்காரனுக்கு
நல்ல உணவு கொடுத்தால்
பசு அதிகமாகப் பால் கறக்கும்
பூனை குறைவாகப் பால் குடிக்கும்.

- சுவீடன் பழமொழி