பல சிறிய அம்சங்கள் சேர்ந்தது சிறப்பு நிலை;
ஆனால் சிறப்பு நிலை சில்லறை விஷயமல்ல.

- சிங் சௌ