எது தேவை?
தீர்மானிக்க மனம்;
வழிவகுக்க அறிவு;
செய்து முடிக்க கை.

- கிப்பன்