சில வேளைகளில்
மனத்திற்கு வேடிக்கை காட்டி
திசை திருப்பி விட்டால் தான்
சிறந்த சிந்தனையில்
அது மீண்டும் முனைய ஏதுவாகும்.

-பேட்ராஸ்