இளமைப் பருவம் 
தன்னம்பிக்கை மிக்க முழு வளர்ச்சிப் பருவம் .
முன்னெச்சரிக்கையாய் இருப்பது 
முதுமைப் பருவம்.

- மார்டின் டப்பர்