ஒரு மனிதன் ஜெயிலிலிருந்து வந்தாலும் 
கல்லூரியிலிருந்து வந்தாலும் ஒன்றுதான். 
மனிதனைத் தான் வேலைக்கு அமர்த்துகிறோம். 
அவன் சரித்திரத்தையல்ல.

- ஹென்றி போர்ட்