தூசியைக் கண்டதும் இமை மூடுவது போல
தீமையைக் கண்டதும் விலகி விட வேண்டும்.

- புலவர் கீரன்