அதிகாலையில் ஒரு மணி நேரத்தை இழந்தால்
அந்த நாள் முழுதும் அதைத் தேடிக் கொண்டிருக்க நேரிடும்.

- செஸ்டர்பீல்ட்