தீயப் பழக்கங்களை நீக்குவதற்கு ஒரே வழி
நல்ல பழக்கங்களை இடைவிடாது
பழகி வருதலே ஆகும்.

- சுவாமி விவேகானந்தர்