எத்தனைப் பொருள்கள் இல்லாமல்
ஒருவன் வாழ முடியுமோ
அவ்வளவுக்கு அவன் செல்வம் உடையவன்.

-தோரே