உன்னை நீ நம்பத் தொடங்கிவிட்டால்
நீ உலகில் வெற்றியுடன்
வாழக் கற்றுக் கொண்டு விட்டாய்
என்று பொருள்.

- கோயத்