பழி வாங்குவதில் கருத்துள்ளவன்
பிறர் தந்த புண்ணை ஆற விடுவதில்லை.

- பேக்கன்