நன்றி செய்தாயா - அதைப் பற்றி பேசற்க.
நன்றி பெற்றாயா - அதைப் பற்றி பேசுக.

-செனேகா