இன் சொற்களின் விலை அற்பம்;
ஆனால் அதன் மதிப்போ அதிகம்.

- ஹெர்பெர்ட்