நாவை அடக்கும் ஆற்றல் இன்மை
பெரிய துரதிஷ்டமாகும்.

- லா ப்ரூயர்