பொதுவாக தலைசிறந்த அறிவு என்னவென்றால்
உறுதியாகத் தீர்மானித்தலே.

- நெப்போலியன்